Màng lọc cho máy tạo Nitơ-oxy

Màng lọc chuyên dùng cho máy tạo khí Nitrogen/ Oxygen kiểu màng “Hollow Fiber Membrane”