Máy sấy khí nén kiểu hấp thụ QSQ Orion

Dòng máy sấy khsi nén kiểu hấp thụ Orion

Điểm sương: -20oC ~ -40oC

 

Danh mục: